Studia podyplomowe

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

startup, whiteboard, room

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Studia adresowane są do kadry menadżerskiej,  w tym osób działających w biznesie, przemyśle, administracji, edukacji, dla osób zawodowo zajmujących się logistyką przedsiębiorstw.

 • Adresaci studiów

Ukończenie studiów podyplomowych: Obsługa logistyczna przedsiębiorstw, znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Rachunkowość i podatki, zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy, gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji ksiąg rachunkowych oraz polityki podatkowej w przedsiębiorstwie

 • Kierownik studiów

dr Renata Krajewska
adres e-mail: r.krajewska@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Paweł Zięba p.zieba@uthrad.pl
tel. 48 361 77 84

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

startup, business, people

Akademia biznesu UTH

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania, przedsiębiorczości i innowacyjności, finansów i informatyki – głównie w jej aspektach praktycznych, jak też kształtowanie postaw i umiejętności menadżerskich.
Celem studiów jest przekazanie informacji na temat metod kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań  – w tym metody Desing Thinking, jako koncepcji pobudzania innowacji, m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a także modeli biznesowych. 

 • Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry menadżerskiej,  w tym osób działających w biznesie, przemyśle, administracji, edukacji, dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz dla osób planujących zająć się zarządzaniem w najbliższej przyszłości  –  zarówno dla obecnych, jak i przyszłych menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Ponadto uczestnicy tych studiów po ich zakończeniu będą przygotowani do rozpoczęcia  własnej działalność gospodarczej.

 • Uprawnienia absolwentów

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają umożliwić absolwentom studiów myślenie kategoriami przedsiębiorstwa jako całości zorientowanej na wzrost i rozwój, widzenie przedsiębiorstwa z coraz szerszej perspektywy i nowoczesne zarządzanie nim w nowej gospodarce, w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.

 • Kierownik studiów

dr Ewa Ferensztajn-Galardos
adres e-mail: e.ferensztajn@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Paweł Zięba p.zieba@uthrad.pl
tel. 48 361 77 84

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

passenger, airplane passenger, train

Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność

Dwa semestry
271 godzin zajęć dydaktycznych
5900 zł (2950 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania nowoczesnych systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym obejmujących podsystemy strukturalne i funkcjonalne, aplikacje telematyczne, pojazdy i infrastrukturę, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), aspekty formalne dopuszczenia podsystemów srk do eksploatacji oraz interoperacyjności transportu kolejowego. Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie modelowania i symulacji ruchu kolejowego, w tym obsługi urządzeń systemu ERTMS/ETCS.

Podczas studiów słuchacz jest przygotowany do rozwiązywania zaawansowanych problemów w zakresie organizacji, projektowania i obsługi systemów sterowania i kierowania ruchem kolejowym, organizowania, nadzorowania i zarządzania odpowiednimi procesami transportowymi. Nabywa wiedzę dotyczącą procesu uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu, podsystemów strukturalnych i certyfikacji urządzeń srk. Ponadto słuchacz studiów podyplomowych zostaje przygotowany do szeroko rozumianych zagadnień interoperacyjności transportu kolejowego, w tym podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych.

 • Patronat

Studia podyplomowe na kierunku „Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność” zostały objęte patronatem Urzędu Transportu Kolejowego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

 • Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników branży kolejowej związanych zawodowo z realizacją inwestycji kolejowych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w zakresie europejskich systemów sterowania ruchem kolejowym oraz interoperacyjności systemu kolei.

Przygotowanie studiów „Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność” jest odpowiedzią Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, we współpracy z przedstawicielami Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), PKP PLK i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) oraz ekspertami reprezentującymi wysoko cenione instytucje naukowe i branżowe, na ciągle rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę na temat nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz zagadnień interoperacyjności kolei europejskich.

 • Uprawnienia absolwentów

Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych „Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność” jest zgodna z potrzebami regionu i kraju. Można zauważyć relatywnie wysokie zapotrzebowanie na wysokokwalifikowaną kadrę techniczną w transporcie kolejowym. Omawiane studia podyplomowe pozwalają zwiększyć kompetencje zawodowe ich absolwentom, co zdecydowanie poprawi ich konkurencyjność na rynku pracy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku „Europejskie systemy sterowania ruchem kolejowym i interoperacyjność” absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży kolejowej, w tym podmiotów zajmujących się produkcją, serwisowaniem i utrzymaniem systemów sterowania ruchem kolejowym, biurach projektowych pracujących na rzecz transportu kolejowego, jednostkach badawczych, podmiotów związanych z rozwojem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu transportu szynowego oraz w działalności własnej.

 • Tematyka zajęć dydaktycznych
 1. Odpowiedzialność prawna w transporcie kolejowym.
 2. Zasady prowadzenia ruchu pociągów i manewrów.
 3. Współczesne systemy sterowania i kierowania ruchem kolejowym ruchem.
 4. Zasady projektowania urządzeń i systemów srk.
 5. Rola i zadania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
 6. Zagrożenia w procesie kierowania i sterowania ruchem.
 7. Badania techniczne wyrobów kolejowych.
 8. Niezawodność urządzeń i systemów srk.
 9. Eksploatacja i utrzymanie systemów srk.
 10. System ERTMS/ETCS, przykłady stosowanych rozwiązań na rynku europejskim.
 11. Projektowanie i integracja systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym w ramach projektów wielobranżowych.
 12. Metody zapewnienia bezpieczeństwa systemów srk, normy CENELEC.
 13. Wybrane zagadnienia łączności kolejowej.
 14. System ERTMS/ETCS L1 i L2.
 15. Systemy bezobsługowej diagnostyki urządzeń ERTMS/ETCS, ERTMS/GSM-R oraz urządzeń srk jako wsparcie procesu odbiorowego i utrzymania system.
 16. Systemy kolejowej radiokomunikacji ruchomej GSM–R I FRMCS.
 17. System Zarządzania Bezpieczeństwem i przegląd przepisów oraz instrukcji wewnętrznych zarządców infrastruktury.
 18. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa kolejowego w zakresie interoperacyjności.
 19. Interoperacyjność i ocena zgodności.
 20. Certyfikacja urządzeń srk.
 21. CSM RA – wspólne metody oceny bezpieczeństwa.
 22. Proces uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych.
 23. Nowoczesne technologie w zakresie detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego dSAT.
 24. Nowoczesne systemy automatycznego prowadzenia pociągu.
 25. Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń srk.
 26. Cyberbezpieczeństwo w systemach srk.
 27. Cyberbezpieczeństwo w systemach kolejowych.
 • Kierownik studiów

dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH Rad.;  
adres e-mail: m.kornaszewski@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Paweł Zięba p.zieba@uthrad.pl
tel. 48 361 77 84

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów.