Studia podyplomowe

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

writing-1149962_640

Business English

Dwa semestry
180 godzin zajęć dydaktycznych
2800 zł (1400 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Business English” jest przygotowanie uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie.

 • Adresaci studiów

Potencjalnymi odbiorcami mogą być osoby na stanowiskach specjalistycznych pracujące lub planujące pracę w środowisku międzynarodowym, gdzie na co dzień używany jest język angielski, jak i nauczyciele języka angielskiego, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę biznesową – angielską i w przyszłości prowadzić zajęcia z zakresu języka biznesu. Wymagany poziom języka to B2.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Business English znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 • Kierownik studiów

dr Agata Buda adres e-mail: abuda@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

dr Agata Buda a.buda@uthrad.pl
tel. 48 361 73 61

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

Courses photo

Business German

Dwa semestry
180 godzin zajęć dydaktycznych
2800 zł (1400 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Business German” jest przygotowanie uczestników do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka niemieckiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie.

 • Adresaci studiów

Potencjalnymi odbiorcami mogą być osoby na stanowiskach specjalistycznych pracujące lub planujące pracę w środowisku międzynarodowym, gdzie na co dzień używany jest język niemiecki, jak i nauczyciele języka niemieckiego, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę biznesową – niemiecką i w przyszłości prowadzić zajęcia z zakresu języka biznesu. Wymagany poziom języka to B2.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Business German znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 • Kierownik studiów

dr Agata Buda adres e-mail: abuda@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

dr Agata Buda a.buda@uthrad.pl
tel. 48 361 73 61

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

Courses photo

Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

Trzy semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych
5500 zł (1800zł I semestr, 1800zł II semestr, 1900zł III semestr)
 • Cel studiów

Studia mają za celu: wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych uwarunkowań diagnozy i terapii trudności w uczeniu się;  zapoznanie z metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka: zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań; poznanie różnorodnych dysfunkcji rozwojowych przejawiających się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy; nabycie umiejętności do pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

 • Adresaci studiów

Adresatami są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

 • Uprawnienia absolwentów

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego.

 • Kierownik studiów

dr Justyna Bojanowicz adres e-mail: j.bojanowicz@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Katarzyna Kośmińska k.kosminska@uthrad.pl
tel. 48 361 70 81

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

Courses photo

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Trzy semestry
350 godzin zajęć dydaktycznych
4800 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod, form i technik nauczania języka angielskiego; doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych; doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

 • Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

 • Uprawnienia absolwentów

Absolwent uzyska kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach.

 • Kierownik studiów

dr Justyna Bojanowicz adres e-mail: j.bojanowicz@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Katarzyna Kośmińska k.kosminska@uthrad.pl
tel. 48 361 70 81

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

classroom, school, education

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Trzy semestry
390 godzin zajęć dydaktycznych
Łączna opłata wynosi 5400 zł (1800 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zdobycie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

 • Uprawnienia absolwentów

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1450), w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Kierownik studiów

dr Dagmara Kowalik adres e-mail: d.kowalik@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

lic. Dariusz Rusak d.rusak@uthrad.pl
tel. 48 361 78 53

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów