Studia podyplomowe

Wydział Chemii Stosowanej

Chemical technology

Chemia dla nauczycieli

Trzy semestry
410 godzin zajęć dydaktycznych
w tym 90 godzin praktyk
4500 zł (1500 zł za semestr)

Zapisy na kierunek ruszają: 01.02.2024

Kierunek skierowany do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE oraz uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu.

  • Cel studiów

Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu chemia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

  • Adresaci studiów

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do nauczania co najmniej jednego przedmiotu. Aplikować mogą w szczególności nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcieliby rozszerzyć kwalifikacje oraz zwiększyć elastyczność zawodową poprzez uzyskanie kwalifikacji do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu.

  • Uprawnienia absolwentów

Absolwent studiów podyplomowych „Chemia dla nauczycieli” będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zdobędzie przygotowanie merytoryczne oraz dydaktyczne do nauczania chemii jako kolejnego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne obejmuje wiedzę z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej oraz dodatkowo zagadnienia dotyczące zasad bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, biomateriałów, tworzyw sztucznych i recyklingu, chemii środowiska, chemii w życiu codziennym, natomiast przygotowanie dydaktyczne – podstawy dydaktyki, dydaktykę przedmiotową, edukacyjne zastosowanie mediów i technologii informacyjnej w nauczaniu chemii.

Absolwent będzie potrafił stosować aktywizujące metody nauczania, indywidualizować kształcenie, diagnozować i oceniać wyniki kształcenia oraz wykorzystywać technologię informacyjną w naukach chemicznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent może znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu Chemia w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, branżowych, a także w placówkach oświatowo-wychowawczych podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki.

  • Kierownik studiów

dr hab. inż.. Anita Białkowska, a.bialkowska@uthrad.pl

  • Obsługa administracyjna

mgr Grażyna Białkowska,  sekretariat.wcs@uthrad.pl,
tel.: 48 361 75 00

  • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów